KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Volby 2018 Náš program pro volby 2018
Zpět

Náš program pro volby 2018

Přidáno 4. 9. 2018
Ilustrační foto
MO KDU - ČSL
Naše motto:
HLEDEJ V ČLOVĚKU STROM: HLUBOKÉ KOŘENY, PEVNÝ KMEN A KOŠATOU KORUNU.                                                                                                           japonské přísloví


ROZVOJ MĚSTA JE JAKO RŮST STROMU
Každý zdravý strom musí mít hluboké kořeny, aby z nich mohl vyrůst pevný kmen. Teprve poté může nést košatou korunu. Podle nás by se mělo naše město rozvíjet stejným způsobem. Český Krumlov není jen městem s mimořádným kulturním dědictvím, ale především místem života jeho obyvatel. Jsme přesvědčeni, že hlubokými kořeny rozvoje našeho města jste Vy, jeho občané, a Vaše účast na jeho správě. Pevným kmenem je pro nás jasná vize. V minulém období se námi ji i s Vaší pomocí podařilo formulovat a zpracovat stěžejní koncepční dokumenty pro další rozvoj města. Díky nim víme, jakými opatřeními můžeme problémy města postupně řešit. Košatou korunou jsou pro nás jednotlivé projekty rozvoje města. Na následujících řádcích uvidíte, jaké městské projekty jsme pomohli realizovat a jaké projekty jsou plánované pro další období. Prosadit jejich uskutečnění nám pomůže Váš hlas.

Vážení spoluobčané,
volební program, se kterým za Vámi přicházíme, vychází z chápání politiky jako veřejné služby, jejímž smyslem je dosahování společného dobra, ze kterého mohou čerpat všichni občané města bez rozdílu. Při dosahování našich volebních cílů nám nejde jen o cíle samotné. Za ještě důležitější považujeme to, jak a jakými způsoby, jakými cestami se těchto cílů dosahuje. Jsme totiž přesvědčeni, že k dobrým cílům vedou pouze dobré cesty.


CO JE ZA NÁMI

Když se ohlédneme za právě končícím volebním obdobím, můžeme říci, že se podařilo prosadit hlavní priority našeho programu do programového prohlášení rady města a společně s našimi koaličními partnery i z převážné části splnit.

Vyhodnocení splnění volebního programu na roky 2011-2014, resp. Programového prohlášení rady města

Máme za sebou řadu pro město velmi potřebných investic, do majetku jsme investovali téměř 800 milionů korun, z toho bylo 365 milionů ze získaných dotačních prostředků (na obnovu klášterů 248 mil. Kč).

Přehled největších výdajů města v letech 2015–2018 dle hlavních oblastí

Poslední volební období bylo do velké míry zlomové. Otázky a problémy, které byly potřeba řešit v porevolučních letech či na přelomu tisíciletí, jsou odlišné od těch, které je potřeba v Českém Krumlově řešit dnes. Dobře si uvědomujeme, že tomu musíme přizpůsobit přístup vedení města, proto jsme v minulém funkčním období iniciovali vypracování akčního a strategického plánu a řadu studií, abychom tyto výzvy, problémy, ale i příležitosti dokázali jasně pojmenovat a následně na ně reagovat.

Strategický a akční plán, Komplexní dopravní koncepce, Strategie cestovního ruchu, Studie pěší zóny aj.


Je rozpracovaný i nový územní plán, který by měl mimo jiné výrazně napomoci nové individuální i hromadné bytové výstavbě. Po třinácti letech se nám podařilo zřídit a obsadit funkci městského architekta, který je konzultantem města pro jeho zdravý a trvale udržitelný rozvoj.

Městský architekt


S ČÍM PŘICHÁZÍME 

Náš volební program s jeho prioritami je postaven na naplňování schváleného strategického plánu rozvoje města a výše jmenovaných koncepčních dokumentů. Co chceme a co bychom rádi v novém městském zastupitelstvu prosazovali?
 

Prioritou číslo jedna je pro nás nová bytová výstavba
 • Nové byty vytvoří příležitost k zajištění bydlení pro stávající i nové obyvatele Českého Krumlova a tím i předpoklad plánovaného růstu počtu jeho obyvatel.
 • Kromě přípravy území pro výstavbu bytových domů soukromými investory budeme prosazovat vlastní výstavbu tzv. sociálních bytů, tj. malometrážních cenově dostupných nájemních bytů pro mladé rodiny (tzv. startovacích bytů) a pro seniory s nízkými příjmy.
 • Hlavní lokalitou připravovanou pro výstavbu bytových i rodinných domů se musí stát (24hektarový) areál bývalých kasáren ve Vyšném, kde by měla vzniknout zcela nová a plnohodnotná městská čtvrť pro více než 1 000 obyvatel s náležitou občanskou vybaveností. V současné době dopracovávaná územní studie se pro to stane výborným základem. 
 • Dalšími městem již připravovanými územími pro individuální bytovou výstavbu, budou tzv. Třešňovka v Novém Spolí a severní lokalita Vyšného (nad kasárnami).


Řešení dopravy v souladu s výstupy zpracované Komplexní dopravní koncepce je druhou naší nejdůležitější prioritou
 • Klíčovým cílem veškerých dopravních opatření musí být bezpečnost dopravy všech jejích účastníků, zejména chodců.
 • Pro vyšší bezpečnost chodců budeme pokračovat v modernizaci přechodů pro pěší a podpoříme připravovanou instalaci stacionárních i mobilních měřičů rychlosti na úsecích silnic, kde dochází k jejímu největšímu nedodržování a opakovaným stížnostem obyvatel.
 • Nadále se budeme věnovat opatřením směřujícím ke zlepšení průjezdnosti městem, v prvé řadě přebudováním již nevyhovujících kruhových křižovatek U Trojice a v Domoradicích na světelné digitálně řízené.
 • Dále se zaměříme na zlepšení podmínek parkování v obytných částech města pro zde bydlící obyvatele, a to úpravou organizace parkování, obdobně jak se podařilo ve čtvrti Horní Brána, v ulicích Nové Domovy, Kaplická a Polská a rovněž vybudováním nových parkovacích míst v lokalitách, kde je jich nejvýraznější nedostatek.
 • Jako samozřejmé považujeme dokončení rekonstrukce autobusového nádraží. Na rekonstrukci hlavní plochy terminálu s moderně vybavenými krytými nástupišti a novou parkovací plochou pro osobní automobily o kapacitě více než 100 míst naváže projekčně připravovaná výstavba nové obslužné budovy s veškerými potřebnými službami pro cestující. Umístěn tu bude také dispečink městské policie.
 • Nezbytným opatřením v oblasti dopravy zájezdových autobusů bude vybudování plnohodnotného velkokapacitního výstupního a nástupního terminálu v blízkosti Chvalšinské silnice, který bude jediným takovým místem ve městě. Kromě náležitého komfortu návštěvníků bude terminál díky modernímu technologickému vybavení umožňovat mj. dnes již nutnou regulaci počtu zájezdových autobusů, které se staly jedním z nejvážnějších problémů města, a to nejen dopravním. Terminál se stane i velmi významným novým zdrojem příjmů města, jako tomu je v některých vyhledávaných turistických destinacích v Evropě.
 • Dalším již připravovaným projektem, který podpoříme, bude optimalizace sítě městské autobusové dopravy s cílem zvýšit její komfort pro cestující a tím i počet osob, které ji budou využívat namísto vlastních vozidel.
 • Nedílnou součástí opatření v dopravě musí být rozšíření cyklo a pěší dopravní sítě s důrazem na vybudování projektově připravovaného nového propojení centra města s Domoradicemi na jedné straně a Chvalšinskou silnicí a Novými Dobrkovicemi na straně druhé. V letošním roce získaná významná dotace je pro realizaci tohoto záměru skvělým základem.
 • Bez dalšího odkladu realizujeme projekt podstatného zklidnění dopravy v pěší zóně města instalací mobilních zábran řízených dálkově digitálními technologiemi na základě aktuálních dat z kamerového systému (Studie pěší zóny).


Zásadní důraz položíme na ochranu kulturního a přírodního dědictví města, které je jeho mimořádným bohatstvím, na ochranu a tvorbu životního prostředí a na prosazování kvalitního urbanismu a architektury při realizaci nové výstavby a další stavební činnosti
 • Důležité je, aby novou výstavbu prováděly kvalitní externí týmy architektů na podkladě urbanistických studií zpracovávaných pod dohledem městského architekta.
 • Plně podporujeme záměr tvorby tzv. lokálních center v jednotlivých městských čtvrtích, jehož autorem je architekt města. V těchto centrech by mělo dojít k celkové kultivaci veřejného prostoru, zvýšení nabídky služeb a tím vytvoření vhodných podmínek pro kvalitní trávení volného času a ke sdružování zde žijících obyvatel. Prvním takovým místem bude centrální prostor (náměstíčko) na sídlišti Za Nádražím, které v současnosti připravuje po projednání návrhu s místními obyvateli tým architektů z „Ateliéru Kročák“.
 • Podpoříme navýšení finančních prostředků z rozpočtu pro rychlejší obnovu zanedbané infrastruktury a veřejného prostoru (komunikace, parkování, veřejné osvětlení, zeleň, zařízení pro volný čas, mobiliář atp.) v hlavních městských sídlištích, kde nadále vázne největší dluh města.
 • Budeme dbát na ochranu a nezastavitelnost zelených horizontů nad městem.
 • V oblasti ochrany a péče o životní prostředí se zaměříme prvořadě na odkoupení stávající čistírny odpadních vod v Rozsypu s obchvatným kanálem pod městem. Tím se vyřeší největší současná nejistota města, kterou je budoucnost čištění odpadních vod a jeho cena.
 • Iniciujeme jednání na úrovni kraje s cílem společného postupu měst a obcí regionu ve věci vybudování jednoho centrálního energetického zařízení pro zpracování odpadu. Jako jediné totiž může vyřešit problém chystaného zákazu ukládání odpadu na skládky.
 • Budeme usilovat o bezodkladnou přípravu projektů a opatření pro zadržování vody v krajině, zejména pak pod jižními svahy Kletě a využijme pro tyto účely státní dotační programy.  
 • Budeme klást důraz na zvelebování veřejného prostoru města, který patří všem a bránit jeho nadměrnému komerčnímu využívání. Budeme podporovat zvýšení výdajů prostředků na lepší vybavení veřejného prostoru o chybějící vhodný mobiliář, jakým jsou lavičky, pítka, herní a relaxační prvky, piknikové „plácky“ atp.
 • Budeme hledat cesty a usilovat o to, aby se zastavila další komercionalizace historického centra města i jím protékající Vltavy, aby se v centru postupně zvyšoval počet nájemních bytů a obchodů s neturistickým zbožím a aby se zde podstatně zlepšily podmínky pro život.
 • Budeme dbát na dodržování Doporučení pro stavebníky a Upozornění pro vlastníky“ , která letos město vydalo. Jejich účelem je jednak pomoci stavebníkům orientovat se lépe ve složitém procesu povolování a umísťování staveb („Doporučení“), a jednak zastavení výstavby nových ubytovacích kapacit ve městě a přestavbě rodinných domů na penziony bez zajištění parkování ubytovaných na pozemcích stavebníka („Upozornění“).  
 • Budeme prosazovat nulovou toleranci černých staveb a stavební činnosti v rozporu s územním plánem.
 • Podpoříme vlastní realizaci připravovaného projektu „Městské vycházkové okruhy“, a to v zeleném okolí města i uvnitř města, jehož prvním výstupem je rehabilitace vrcholu Křížové hory.

V oblasti cestovního ruchu považujeme za prioritu zamezit jeho dalšímu extenzivnímu růstu, tj. snížení počtu krátkodobých, zejména autokarových návštěvníků, kteří město nejvíce zatěžují, ve prospěch vícedenních návštěvníků
 • V souladu s novou Strategií cestovního ruchu budeme podporovat navržená opatření k rozšiřování nabídky pro návštěvníky města o jeho blízké i vzdálenější okolí včetně Lipenska. Podpoříme také tvorbu nových moderních produktů, na které jsou turisté ve vyspělém světě zvyklí. Cílem je rozprostření návštěvníků a prodloužení délky jejich pobytu ve městě.
 • Využijeme všech možností k podstatnému zvýšení příjmů rozpočtu města z cestovního ruchu, které přednostně použijeme pro financování investičního dluhu na městské infrastruktuře.
 • Zajistíme doplnění informačního servisu pro návštěvníky města o instrukce, které usměrní jejich chování a pohyb po městě. Cílem je eliminace narůstajícího a dále neudržitelného vytváření překážek volného pohybu ulicemi historického centra města.
 • Cestovní ruch i nadále považujeme za hlavni hospodářské odvětví města tvořící od roku 1990 základ jeho obnovy a prosperity a tvorby podnikatelských a pracovních příležitostí.

V souladu s připravovaným konceptem tzv. chytrého města investujeme do pořízení moderních digitálních technologií. Ty by se měly stát stěžejním nástrojem řízení dopravy, parkování, cestovního ruchu, veřejného osvětlení a odpadového hospodářství města. Hlavní centrum sběru veškerých dat bude v nové budově autobusového nádraží.
 
V oblasti investiční politiky města budeme prosazovat vedle nezbytných výdajů do rekonstrukcí vodovodů a kanalizací, komunikací a veřejného osvětlení prioritně výdaje na realizaci projektově připravovaných akcí. Jedná se o kompletní rekonstrukce areálu hřbitova, objektu městské knihovny a plaveckého bazénu, domu sociálních služeb (Špičák 114), dále modernizaci a rozšiřování dětských hřišť a míst pro volnočasové aktivity všech věkových skupin.
 

V úsilí o prosperitu města nezapomeneme na sociálně nejpotřebnější občany
 • V areálu kasáren připravíme a s pomocí státní dotace vybudujeme vlastní městský domov pro seniory a dále nájemní byty pro nízkopříjmové osoby.
 • Nadále budeme podporovat pomocí dotací či grantů vlastní i cizí zařízení poskytující potřebné sociální služby.
 
Jako samozřejmou považujeme podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit se zaměřením na děti a mládež.
 
NA ČEM NÁM VELMI ZÁLEŽÍ

Vedle uvedených věcných cílů a priorit se zaměříme na další prohlubování komunikace s občany. Budeme pokračovat v zapojování obyvatel města jak do rozdělování části rozpočtových prostředků na záměry a akce, které si v jednotlivých městských částí sami vyberou (tzv. participativní rozpočet), tak do předprojektové přípravy některých úprav veřejných prostranství a dalších městských investic sloužících obyvatelům města.
 
MĚSTO ŘÍZENÉ MODERNÍMI TECHNOLOGIEMI, TRANSPRENTNÍ, OTEVŘENÁ A PŘÍVĚTIVÁ RADNICE S KVALITNÍMI ODBORNĚ I CHARAKTEROVĚ ZDATNÝMI ZAMĚSTNANCI  - TO JE CESTA K PROSPERITĚ  ČESKÉHO KRUMLOVA.


Volební program ke stažení (ve formátu pdf)