KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Volby 2022 Náš program pro volby 2022
Zpět

Náš program pro volby 2022

Přidáno 5. 9. 2022
Ilustrační foto

Vážení spoluobčané,

čtyřleté volební období se chýlí ke svému závěru a my se opětovně ucházíme o Vaše hlasy. Uplynulé čtyři roky byly velmi nepříznivě poznamenány koronavirovou pandemií a energetickou krizí. V důsledku těchto událostí se nám nepodařilo splnit vše, co jsme měli v našem volebním programu a co se nám podařilo prosadit do programu koalice, jíž jsme byli nedílnou součástí. Přišli jsme v Českém Krumlově v tomto volebním období nejen o spoustu času na práci, ale i o spoustu peněz. Byli jsme nuceni odložit některé investiční akce do dalších let. Přesto se nám podařilo během čtyř let končícího volebního období investovat zhruba 800 milionů korun do oprav, rekonstrukcí a pořízení nového majetku našeho města.

Program, který Vám tímto předkládáme, navazuje na práci našich zastupitelů a vedení města v uplynulých letech. Vycházíme ze schváleného strategického plánu města a dalších koncepčních dokumentů, které navrhují také cesty, jež povedou k vyřešení nejtíživějších problémů města, jimiž jsou neúnosná intenzita dopravy a nedostatek příležitostí k bydlení. Obě zmiňované oblasti jsou proto i hlavními prioritami našeho volebního programu. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo v uplynulých letech dokončit návrh nového územního plánu, který významně rozšiřuje plochy pro novou bytovou výstavbu a že se povedlo po mnoha letech najít cestu k přestavbě areálu bývalých kasáren ve Vyšným na novou městskou čtvrť. Příprava tohoto záměru je dokončena a v roce 2023 bude moci být zahájena bytová výstavba. 

NAŠICH PĚT PRIORIT 

 1. BYDLENÍ  
 2. DOPRAVA
 3. VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 
 4. EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH 
 5. KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLKOVÝ ŽIVOT  

1. BYDLENÍ
Jedním z nejpalčivějších problémů nejen Českého Krumlova je nedostatek bydlení. A zejména bydlení dostupného. I proto si řada našich spoluobčanů v posledních dvaceti letech pořídila své bydlení v okolních obcích, což vedlo k nežádoucímu zhruba desetiprocentnímu poklesu počtu obyvatel našeho města. Z tohoto důvodu je pro nás téma bydlení opakovaně prioritou číslo jedna. V uplynulém volebním období se podařilo splnit řadu nezbytných podmínek pro zahájení nové bytové výstavby. Našimi dílčími prioritami pro změnu bytové situace ve městě a nárůst počtu jeho obyvatel jsou: 

 • významné zvýšení zastavitelných ploch určených pro hromadné i individuální bydlení v novém územním plánu (celkem zhruba 200 ha až pro cca 3 000 bytů)

 • podpora nové bytové výstavby se zaměřením na bydlení s vyšší dostupností (nájemní, spolkové, družstevní)  

 • hlavní lokalitou pro novou bytovou výstavbu areál bývalých kasáren ve Vyšném – vznik nové městské čtvrti Nový Dvůr s kapacitou až 1 200 bytů pro 2 500 až 3 000 obyvatel a s náležitou občanskou vybaveností  

 • investice do modernizací a vlastní bytová výstavba orientovaná na tzv. byty zvláštního určení – malometrážní byty pro seniory, startovací byty pro mladé rodiny s dětmi, azylové domy pro rodiče samoživitele – byty s nižším než tržním nájemným. Konkrétně:

 • rekonstrukce bytového domu v ul. Nemocniční 431 – osmnáct převážně malometrážních bytů s ekonomickým nájemným pro mladé rodiny s dětmi a seniory 

 • obnova obvodového pláště objektů domova s pečovatelskou službou na Vyšehradě s cílem dosažení významných energetických úspor (dotační projekt) 

 • výstavba domova pro seniory s kapacitou 100–120 lůžek v lokalitě Nový Dvůr (ve spolupráci s privátním investorem)  

 • rekonstrukce nevyužívaného bytového domu v ul. 5. května čp. 280 a projektová příprava rekonstrukce objektu bydlení v ul. Vyšehradská 182 (byty zvláštního určení – dotované projekty) 

 • nabídka ploch pro výstavbu rodinných domů v Novém Dvoře, Novém Spolí a v Domoradicích

Co jsme pro to dosud udělali (co je za námi, co máme za sebou)  

 • do návrhu nového územního plánu zapracovány nové rozvojové plochy pro bytovou výstavbu (předpoklad schválení ÚP jaro 2023) 

 • dokončena územně plánovací a předprojektová příprava umožňující zahájení výstavby nové městské části Nový Dvůr, územně připravena i výstavba v lokalitě Nové Spolí („Třešňovka“) 

 • zpracována studie rekonstrukce bytového domu Nemocniční 431 

 • zpracována studie proveditelnosti výstavby domova pro seniory umožňující zahájení jednání s investory 

 • máme zastupitelstvem schválenou bytovou politiku města definující hlavní nástroje podporující novou bytovou výstavbu zaměřenou na bydlení s vyšší mírou dostupnosti


2. DOPRAVA  
Zlepšení dopravní situace ve městě, zvýšení jeho průjezdnosti, propojení města sítí nových pěší a cyklo tras, zkvalitnění organizace a podmínek parkování osobních vozidel a zvýšení bezpečnosti dopravy jsou i nadále naše klíčové úkoly. Našimi konkrétními prioritami v oblasti dopravy jsou: 
 

 • v dostatečné vzdálenosti od světelné křižovatky U Porákova mostu instalovat detektory podávající informace o množství vozidel před křižovatkou, které umožní maximalizovat její průjezdnost dle aktuální potřeby  

 • ve spolupráci se správcem silnice I/39 (ŘSD) přestavět kruhové křižovatky U Trojice a v Domoradicích na světelně a digitálně řízené 

 • zahájit projektové práce na vybudování tzv. severní tangenty propojující lokalitu Za Nádražím s průmyslovou zónou v Domoradicích (nad železnicí) a obchvatem Přísečné a ověřit proveditelnost jihovýchodního obchvatu spojujícího příjezdovou silnici od Českých Budějovic se silnicí od Kaplice 

 • vybudování projektově připravovaného pěšího a cyklo propojení centra města s Domoradicemi, coby součásti tzv. Vltavské cyklostezky (dotovaný projekt) 

 • technologická modernizace systému parkování v zónách placeného stání na místních komunikacích (rezervace přes mobilní telefony, placení prostřednictvím platebních karet atp.) 

 • využití zbývajících vhodných ploch v sídlištní zástavbě k rozšíření parkovacích stání pro obyvatele sídlišť a rozšíření zón placeného stání i do sídlišť za podmínky, že si to budou obyvatelé přát 

 • zavedení systému digitálního dálkově řízeného a monitorovaného vjezdu do pěší zóny 

 • vybudování dalších přechodů pro chodce a rozšíření radarového systému měřícího rychlost pohybu vozidel na hlavních komunikacích uvnitř města s cílem zvýšit celkovou bezpečnost dopravy (nově přednostně na Budějovické silnici) 

 Co jsme pro to dosud udělali (co je za námi, co máme za sebou) 

 • do návrhu nového územního plánu zapracovány obě nové komunikace zvyšující kapacitu průjezdnosti městem (severní tangenta, jihovýchodní obchvat) 

 • k dispozici studie digitálního řízení a monitoringu dopravy ve městě 

 • projektová připravenost dálkové správy regulovaného vjezdu motorových vozidel do pěší zóny  

 • ověření úspěšnosti radarového měření rychlosti pohybu vozidel v praxi na silnicích Chvalšinská a Objížďková, jejichž prvořadým cílem bylo zklidnění dopravy a zvýšení její bezpečnosti 

 • projektová připravenost zvýšení bezpečnosti chodců na křižovatkách u parkoviště Jelenka 1 a v Domoradicích Na Plevně  

  
3. VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 
Veřejnou infrastrukturu tvoří vše, co umožňuje základní fungování města a jeho rozvoj. Úroveň a kvalita veřejné infrastruktury (vodovodní a kanalizační síť, komunikace, veřejné osvětlení, odpadové hospodářství, školská zařízení, sportovní a kulturní zařízení, veřejná prostranství atp.) rozhodující měrou ovlivňují kvalitu života obyvatel. Vedle výše uvedené obnovy a modernizace dopravní infrastruktury jsou našimi konkrétními prioritami v této oblasti:  
 

 • zvýšení prostředků na obnovu a modernizaci základní technické infrastruktury v hlavních městských sídlištích (komunikace, parkování, veřejné osvětlení, zeleň, mobiliář) a na kultivaci veřejných prostranství (lokální centra města, břehové partie Vltavy a Polečnice, náměstí Svornosti, Široká ulice

 • zacílení na energetické úspory v objektech a zařízeních ve vlastnictví města a jím zřízených organizacích – v dnešní době energetické krize investice o vysoké návratnosti

 • pokračování v obnově, modernizaci a vybavování mateřských a základních škol

 • rekonstrukce Benešova mostu a Lazebnického mostu 

 • pokračování s rekonstrukcemi vodovodní a kanalizační sítě v souladu s desetiletým plánem obnovy

 • organizační a technologická modernizace systému městského odpadového systému zaměřená na efektivní využívání druhotných surovin, snižování objemu skládkovaného odpadu s celkovým cílem eliminace dalšího růstu nákladů systému, podpora výstavby centrálního zařízení na energetické zpracování odpadu (ZEVO) ve Vrátě, jakožto jediného reálného finálního řešení nevyužitelného odpadu  

 • obnova a modernizace hlavních městských sportovišť a sportovních zařízení (zejména postupná obnova plaveckého bazénu s rozšířením nabídky jeho služeb)  

 • rekonstrukce městské knihovny – objekt bývalé prelatury – podle studie architekta J. Kročáka  

 • podpora tvorby tzv. lokálních center v jednotlivých městských čtvrtích 

 • za jednu z hlavních priorit moderního rozvoje města považujeme zavádění digitálních technologií do oblastí jako je doprava, bezpečnost, odpadové hospodářství, cestovní ruch a správy města (eGovernment, portál občana, městský e-shop /poplatky/)

 • zaměření na investice tvořící tzv. modro-zelenou infrastrukturu (projekty sloužící k zadržování vody v krajině, zelené střechy domů, výsadby stromů a další zeleně zmírňující mikroklima atp.) – širší využití při budování nové městské čtvrti Nový Dvůr

 Co jsme pro to dosud udělali (co je za námi, co máme za sebou) 

 • máme projektovou dokumentaci a stavební povolení na rekonstrukce obou výše uvedených mostů 

 • pro sedm městských částí máme od architektonických kanceláří zpracovány a veřejně projednány územní studie veřejných prostranství, které jsou základním podkladem pro úpravy a kultivaci veřejného prostoru 

 • zadána veřejná urbanisticko-architektonická soutěž na vznik nového městského centra Horní Brána (širší území v lokalitě pod nemocnicí) 

 • pro rekonstrukce výše uvedených kulturních a sportovních zařízení máme hotovou předprojektovou přípravu  

 • v souladu s digitální strategií města máme rozpracováno několik projektů digitalizace správy města a správy veškerých dat  

 
4. CESTOVNÍ RUCH A EKONOMIKA MĚSTA 
Přestože turismus a příjmy z něho byly velmi zasaženy celosvětovou krizí způsobenou covidovou pandemií a válkou na Ukrajině, měl by cestovní ruch být i nadále základním hospodářským odvětvím města zajišťujícím významnou nabídku podnikatelských a pracovních příležitostí a generující příjmy do městského rozpočtu. 
  

 • pro znovunastartování cestovního ruchu budeme podporovat především opatření k rozšiřování nabídky pro návštěvníky města o jeho blízké i vzdálenější okolí včetně Lipenska a dále tvorbu nových moderních produktů, na které jsou turisté ve vyspělém světě zvyklí s cílem jejich rozptýlení a prodloužení délky jejich pobytu ve městě

 • díky již ověřenému systému regulace počtu zájezdových autobusů prostřednictvím jediného výstupního a nástupního terminálu (před covidovou krizí až dvacet tisíc autobusů ročně) nedopustíme návrat přeexponovaného turismu s výraznými negativními dopady na život města

 • vyrovnaný rozpočet, zvyšování kladného rozdílu mezi běžnými (provozními) příjmy a běžnými výdaji jakožto hlavního zdroje městských investic, efektivní nakládání s majetkem a prostředky města, financování nadstandardních akcí z nadstandardních příjmů, odpovědná, tj. bezpečná míra zadlužení města, kdy nové úvěry jsou používány přednostně na návratné investice – to jsou naše hlavní ekonomické zásady, které budeme i nadále prosazovat  

 Co jsme pro to dosud udělali (co je za námi, co máme za sebou) 

 • řadou úsporných ekonomických opatření, posunem realizace naplánovaných investic jsme udrželi hospodaření města ve zdravém stavu i v nejtěžším období novodobé historie města způsobeném covidovou a následně energetickou krizí 

 • i za této obtížné situace jsme podnikatelským subjektům pomohli překlenout toto období poskytnutím úlev prostřednictvím slev z nájemného, snížením poplatků za odpady a za zábor veřejného prostranství pro umístění jejich předzahrádek  

 • přijetím historicky nejvyššího úvěru na odkoupení ČOV jsme sice zvýšili zadluženost města, ale nikterak neovlivnili jeho finanční možnosti, neboť příjmy z nájemného z pronájmu ČOV pokrývají splátky úvěru a úroků a rovněž výdaje na její postupnou obnovu. Co je ale nejpodstatnější, odkoupením ČOV a obchvatného kanálu jsme pro město zajistili nejen bezproblémové budoucí čištění odpadní vod, ale i jistotu přijatelných cen stočného. 

 
5.  KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLKOVÝ ŽIVOT 
Ve spolkovém životě, kultuře a sportu se projevuje životaschopnost našeho města. Budeme se i nadále podporovat neziskové aktivity nejen prostřednictvím grantového systému města.  
 

 • podporu v této oblasti zaměříme zejména na děti a mládež, na neziskové organizace a domácí organizátory akcí a provozovatele kulturně-společenských a sportovních zařízení  

 • podpora volnočasového vyžití rodin s malými dětmi je pro nás zvláštní prioritou 

 • nechceme zvyšovat vynakládání prostředků z rozpočtu na kulturu, sport a volný čas na úkor potřebných investic do infrastruktury města, zejména pak na akce komerčního charakteru 

 Co jsme pro to dosud udělali (co je za námi, co máme za sebou) 

 • zavedený grantový systém na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit 

 • žijeme ve městě, které ze svého rozpočtu dává nejvíce prostředků na kulturu a sport v přepočtu na jednoho obyvatele 

 

Co bychom dále rádi prosazovali a na čem nám při správě města velmi záleží  

 • i nadále budeme dbát, aby rozvoj města a nová výstavba respektovaly mimořádnou hodnotu kulturního dědictví a přírodního bohatství města včetně nezastavěnosti jeho zelených horizontů – to vše pod dohledem městského architekta a dalších odborníků na toto téma 

 • coby odpůrci hazardních her na území města a povolení kasina na náměstí Svornosti budeme iniciovat ukončení jeho provozu změnou vyhlášky a prosazovat tzv. nulovou toleranci hazardu 

 • pořízení světově unikátní sbírky dětských knižních ilustrací pro výstavní prostory klášterního komplexu vnímáme jako prostředek zajišťující jeho perspektivní budoucnost a zvýšení jeho finanční soběstačnosti. Budeme podporovat osamostatnění provozu českokrumlovských klášterů a vznik nové městské organizace věnující se výhradně této činnosti  

 • budeme podporovat dokončení projektu městských vycházkových okruhů propojujících zajímavé přírodní, kulturní a turistické cíle v nejbližším okolí města 

 • jsme připraveni se aktivně podílet na započaté spolupráci s UNICEF zaměřené na rozvoj města jako komunity, která podporuje rodiny a je přátelská k dětem. 

 • budeme hledat cesty a usilovat o to, aby se omezila další komercionalizace historického centra města i jím protékající Vltavy, aby se v centru postupně zvyšoval počet nájemních bytů a obchodů s neturistickým zbožím a aby se zde zlepšily podmínky pro život  

 • jsme připraveni otevřít diskuzi o změně podnikatelské činnosti a nakládání s majetkem v největší městské obchodní společnosti, Českokrumlovském rozvojovém fondu  

 • budeme iniciovat diskuzi o novém nastavení činnosti a fungování městské policie  


Vážení spoluobčané,
volební program, se kterým za Vámi přicházíme, vychází z chápání politiky jako veřejné služby, jejímž smyslem je vytváření společného dobra, ze kterého mohou čerpat všichni občané města bez rozdílu. Při dosahování našich volebních cílů nám nejde jen o cíle samotné. Za stejně důležité považujeme to, jak a jakými způsob se těchto cílů dosahuje. Jsme totiž přesvědčeni, že k dobrým cílům vedou pouze dobré cesty.
 
V Českém Krumlově, září 2022